Panel organizatora:

Zarejestruj się aby dodać swoje kursy do naszej bazy

Login:
Imie i nazwisko:
e-mail:
Hasło:
Powtórz hasło:

Regulamin
 1. ZASADY OGÓLNE
  Serwis internetowy kursnakurs.pl jest ogólnopolską platformą prezentacji Ofert usług szkoleniowych, kursów, zajęć i warsztatów i pośredniczenia w ich sprzedaży, z którego mogą korzystać osoby fizyczne, prawne a także podmioty nie posiadające osobowości prawnej. Operatorem serwisu jest Agencja Marketingowo-Wydawnicza Za Siedmioma Górami Marta Majdzik z siedzibą w Krakowie, ul. Przykopy 14a/22b, kod pocztowy 30-612, NIP 959-048-75-67, REGON 290989457.
  Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego kursnakurs.pl. Wszystkie usługi serwisu świadczone są za pośrednictwem witryny internetowej o adresie: .
  Poprzez Regulamin rozumiemy zasady opisane na poniższej stronie. W celu korzystania z serwisu kursnakurs.pl należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem i zaakceptować go. Akceptacja następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji podczas procesu Rejestracji.
   
 2. DEFINICJE
  kursnakurs.pl – ogólnopolski serwis internetowy prezentacji Ofert usług szkoleniowych, kursów, warsztatów i zajęć i pośredniczenia w ich sprzedaży. Właścicielem i zarządcą znaku i zawartych w nim treści prezentowanych na stronach serwisu jest Agencja Marketingowo-Wydawnicza Za Siedmioma Górami Marta Majdzik z siedzibą w Krakowie, ulica Przykopy 14a/22b.
  Użytkownik zarejestrowany – osoba fizyczna, prawna, a także podmiot nie posiadający osobowości prawnej, która po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu, dokonała procesu Rejestracji w serwisie kursnakurs.pl.
  Użytkownik niezarejestrowany – każda osoba, która korzysta z usług świadczonych w serwisie kursnakurs.pl bez rejestracji, na warunkach określonych niniejszym Regulaminem, przy czym przez Użytkownika rozumie się zarówno Użytkownika zarejestrowanego jak i Użytkownika niezarejestrowanego.
  Rejestracja – proces polegający na podaniu danych osobowych oraz kontaktowych za pomocą formularza na stronie serwisu kursnakurs.pl. Formularz wymaga odpowiedniego zaznaczenia danych w nim zawartych lub dokonania uzupełnień wskazanych miejsc.
  Konto - profil Użytkownika w serwisie kursnakurs.pl umożliwiający mu dostęp do jego danych osobowych, listy oferowanych kursów oraz innych informacji i operacji przydatnych podczas korzystania z kursnakurs.pl.
  ORGANIZATOR (Usługodawca) – Użytkownik zarejestrowany, który zaprezentował się w kursnakurs.pl, dodając ofertę wykonywanych przez siebie usług szkoleniowych, kursów, warsztatów, zajęć, wyrażając tym samym zgodę na udostępnienie tej oferty oraz jego danych osobowych i kontaktowych dla innych Użytkowników serwisu.
  KURS (Usługa) – deklaracja ORGANIZATORA wykonywania określonej usługi szkoleniowej, zajęć, warsztatów, kursów zgodnie z jej opisem w serwisie kursnakurs.pl. KURS jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66 § 1. Kodeksu Cywilnego.
  Opis Kursu – zawiera wszelkie informacje o kursie możliwe do wprowadzenia w serwisie kursnakurs.pl. Opis kursu zawiera m.in.: nazwę oferowanego kursu, zakres, zdjęcia, tekstowy opis, opcje dodatkowe, ceny oraz rabaty.
  Wykonanie usługi – realizacja przez ORGANIZATORA KURSU zgodnie z jego opisem.
  Usługa kursnakurs.pl – usługa świadczona przez serwis kursnakurs.pl dla swoich użytkowników.

   
   
 3. RODZAJE USŁUG KURSNAKURS.PL
  1. Wpis do bazy – dodawany do bazy serwisu kursnakurs.pl przez ORGANIZATORA wpis ogólny prezentujący ORGANIZATORA oraz wpisy dotyczące poszczególnych KURSÓW oferowanych przez ORGANIZATORA. Użytkownik zainteresowany kursem może zapoznać się z informacjami o nim oraz uzyskać dane kontaktowe ORGANIZATORA lub skontaktować się z ORGANIZATOREM za pośrednictwem formularza kontaktowego.
  2. Funkcja NEWSLETTER – usługa kursnakurs.pl pozwalająca na płatną promocję KURSÓW poprzez rozesłanie informacji o KURSACH w newsletterze. (Cennik)
  3. Wpis dodawany do bazy serwisu kursnakurs.pl przez ORGANIZATORA jest poddawany moderacji przez Administratorów kursnakurs.pl, a następnie publikowany w serwisie kursnakurs.pl.
  4. W przypadku Wpisów odpłatnych, świadczenie Usługi nastąpi wyłącznie po zaksięgowaniu opłaty przez podmiot obsługujący płatności dla serwisu kursnakurs.pl.
  5. Jeśli Usługa nie będzie świadczona przez serwis kursnakurs.pl ze względu na okoliczności leżące po stronie serwisu kursnakurs.pl, ważność Usługi zostanie o ten czas przedłużona.
  6. Ważność Usługi nie zostanie przedłużona, jeśli Użytkownik lub złożona Oferta zostaną stale lub czasowo zablokowani ze względu na naruszenie niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa.
 
 1. WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU KURSNAKURS.PL ORAZ PROCES REJESTRACJI
  1. Warunkiem korzystania z usług świadczonych w serwisie kursnakurs.pl jest dysponowanie kontem poczty elektronicznej oraz dokonanie prawidłowej rejestracji w serwisie w sposób określony niniejszym regulaminem.
  2. Użytkownikiem może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, spółka prawa handlowego bądź inny podmiot nie posiadający osobowości prawnej.
  3. Użytkownik, chcący skorzystać z płatnych funkcji portalu, musi posiadać obywatelstwo polskie lub być osobą prawną z siedzibą na terytorium Polski.
  4. Użytkownik powinien podać prawdziwe i aktualne dane osobowe oraz aktualizować je w miarę konieczności. Serwis kursnakurs.pl nie weryfikuje danych osobowych podanych przez Użytkownika i nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania danych nieprawdziwych bądź nieaktualnych.
  5. W trakcie rejestracji w serwisie Użytkownik wybiera swój identyfikator (login), służący do identyfikacji go w serwisie kursnakurs.pl oraz hasło umożliwiające dostęp do swojego konta. Login nie może zawierać mniej niż 3 i nie więcej niż 20 znaków. Musi zawierać litery, może zawierać cyfry oraz znaki – i _. Hasło powinno zawierać nie mniej niż 6 i nie więcej niż 20 znaków.
  6. Przez udział w serwisie Użytkownik zobowiązuje się do:
   1. przestrzegania porządku prawnego, w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych i dobrach osobistych innych osób,
   2. przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu,
   3. używania usług i narzędzi dostępnych w Serwisie w sposób zgodny z ich przeznaczeniem,
   4. poszanowania polskiego prawa, zasad etykiety oraz dóbr osobistych innych Użytkowników,
   5. stosowania technik i urządzeń nie zakłócających pracy infrastruktury informatycznej,
   6. nie podejmowania innych działań niezgodnych z przeznaczeniem Serwisu.
  7. Użytkownik powinien zachować w tajemnicy jego dane służące do korzystania z usług dostępnych w Serwisie, w szczególności jego hasła dostępowe. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Użytkownikowi przy użyciu jego hasła dostępowego.
 1. WARUNKI TECHNICZNE ŚWIADCZENIA USŁUG
  1. Prawidłowe korzystanie z pełni usług świadczonych w Serwisie jest możliwe wyłącznie przy pomocy podłączonego do internetu komputera klasy PC lub podobnego, wyposażonego w system operacyjny (Linux, Mac OS, MS Windows lub podobny) oraz przeglądarkę internetową (Firefox, Opera lub podobną).
  2. Użytkownik zezwala serwisowi kursnakurs.pl na przetwarzanie następujących danych technicznych i technologicznych:
   1. adres IP,
   2. wywołany adres internetowy (URL),
   3. adres internetowy, z którego Użytkownik przeszedł na strony serwisu kursnakurs.pl,
   4. rodzaj przeglądarki, z jakiej korzysta Użytkownik,
   5. innych informacji transmitowanych protokołem http.
  1. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez serwis na jego komputerze niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies) niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.
 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  1. Podczas rejestracji w serwisie kursnakurs.pl Użytkownik podaje następujące dane osobowe:
   1. dane obowiązkowe: adres poczty elektronicznej, płeć, rok urodzenia, województwo zamieszkania, wielkość miejscowości zamieszkania, wykształcenie, wykonywany zawód, branża, orientacyjne informacje o miesięcznym dochodzie netto,
   2. dane nieobowiązkowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numery telefonów kontaktowych.
  1. Korzystanie z poszczególnych usług świadczonych w serwisie kursnakurs.pl może wymagać podania innych danych osobowych, w szczególności adresu zamieszkania Użytkownika. W szczególności dotyczy to organizowanych konkursów i promocji dla Użytkowników.
  2. Poprzez rejestrację w serwisie kursnakurs.pl jego Użytkownik wyraża zgodę na:
   1. przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez serwis kursnakurs.pl w zakresie niezbędnym do organizacji serwisu, w sposób określony niniejszym regulaminem,
   2. przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez serwis kursnakurs.pl w celach marketingowych i statystycznych,
   3. przekazywanie zgromadzonych danych osobowych Użytkownika do państwa trzeciego, w szczególności w celu wykonania usług świadczonych przez serwis (serwis kursnakurs.pl może używać zagranicznych serwerów),
   4. przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych w serwisie,
   5. rozpowszechnianie danych osobowych Użytkownika zgromadzonych w jego Koncie w sieci internet, w sposób określony w odpowiedniej części serwisu.
  1. Poprzez rejestrację w serwisie kursnakurs.pl Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie podanych danych osobowych w celach marketingowych oraz umieszczenie ich w bazie danych Agencji Marketingowo-Wydawniczej Za Siedmioma Górami Marta Majdzik z siedzibą w Krakowie, ul. Przykopy 14a/22b, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr 133, pozycja 883) oraz Regulaminem korzystania z serwisu kursnakurs.pl. Równocześnie Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Agencji Marketingowo-Wydawniczej Za Siedmioma Górami Marta Majdzik informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany adres poczty elektronicznej.
  2. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej informacji od serwisu kursnakurs.pl o charakterze technicznym oraz innych danych związanych z funkcjonowaniem Serwisu.
 
 1. OBOWIĄZKI ORGANIZATORA.
  1. Dodając KURSY do serwisu kursnakurs.pl ORGANIZATOR musi posiadać uprawnienia do ich wykonywania i nie mogą być one zabronione przepisami prawa lub niniejszym Regulaminem.
  2. ORGANIZATOR ponosi pełną odpowiedzialność prawną za umieszczone w serwisie KURSY, ich opis i wykonanie.
  3. ORGANIZATOR ma obowiązek rzetelnie i zgodnie z prawdą opisywać oferowane KURSY. Opis nie powinien wprowadzać w błąd innych Użytkowników oraz powinien być zgodny z Regulaminem (patrz pkt. X) i przepisami prawa.
  4. Opcje dodatkowe i rabaty w opisie oferowanych kursów muszą być wyraźnie i jasno sformułowane, a podczas ich realizacji ORGANIZATOR ma obowiązek się do nich zastosować.
  5. Wymagane jest podawanie cen usług w serwisie kursnakurs.pl jako cen brutto.
 1. REGUŁY DOTYCZĄCE OPISU KURSU, ORGANIZATORA.
  1. KURSY i prezentacje ORGANIZATORA zawarte w serwisie kursnakurs.pl muszą być bardzo dokładnie opisane. Opis nie może zawierać błędów i nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników serwisu. Za wszelkie błędy i nieścisłości w opisie odpowiada Użytkownik zamieszczający Ofertę lub Zlecenie.
  2. W Opisie KURSU, Opisie ORGANIZATORA, zabrania się publikowania treści sprzecznych z prawem lub łamiących normy społeczne i obyczajowe, w tym w szczególności następujących zawartości:
   - treści powszechnie uznawane za wulgarne i obraźliwe,
   - zawierające nagość, pornografię, erotykę oraz treści obsceniczne,
   - obrażające uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne,
   - przedstawiające przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej,
   - naruszające Ustawę o Ochronie Danych Osobowych.
   - zawierające materiały chronione prawem autorskim bez zgody autora
  3. Zabronione jest umieszczanie w Opisie KURSU i Opisie ORGANIZATORA wszelkiego rodzaju reklam innych niż reklama własnych usług zawartych w serwisie kursnakurs.pl.
  4. Opis KURSU i Opis ORGNIZATORA nie może zawierać słów kluczowych nie związanych z wykonywaną usługą, a mających wpływ na wyniki wyszukiwarek.
  5. W nazwie KURSU zabrania się zamieszczania odnośników do innych stron.
  6. W Opisie KURSU, Opisie ORGANIZATORA zabrania się stosowania elementów języka JavaScript, Java oraz innych języków programowania z wyjątkiem HTML.
  7. Nie można stosować elementów języka HTML służących do:
   - wczytywania i osadzania innych stron,
   - używania plików „cookie”,
   - tworzenia formularzy.
  8. Zabronione jest umieszczanie jakichkolwiek elementów naruszających integralność i wygląd stron kursnakurs.pl, np. umieszczanie tzw. złośliwego kodu.
  9. Administrator serwisu kursnakurs.pl zastrzega sobie prawo modyfikowania zapisów KATEGORII i tagów.
  10. Serwis kursnakurs.pl zastrzega sobie prawo modyfikacji Opisu KURSU i Opisu ORGANIZATORA. O zmianach ORGANIZATOR zostanie poinformowny.
    
 1. OPŁATY I PROWIZJE
  1. Tytułem świadczenia usług Użytkownik wnosi opłaty w wysokości i w sposób wskazany w cenniku usług stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu (Cennik). Serwis kursnakurs.pl może wprowadzać dowolne rabaty, zniżki i upusty oraz promocyjnie znosić część lub całość opłat na czas oznaczony.
  2. Wprowadzenie rabatów, zniżek, upustów i promocji nie stanowi zmiany niniejszego regulaminu.
  3. Opłaty za usługi świadczone przez serwis kursnakurs.pl mogą być wnoszone przez Użytkowników w następujący sposób:
   1. przelewem lub wpłatą gotówkową.
  4. Serwis kursnakurs.pl świadczy Usługi po wniesieniu całkowitej opłaty przez Użytkownika. Zamówienia, których kwota nie będzie odpowiadała kwocie dokonanej wpłaty będą anulowane, a pieniądze zostaną zwrócone na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy w ciągu 7 dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia od Użytkownika. Kwota zwrotu zostanie pomniejszona o koszty przelewu bankowego oraz koszty prowizji pobranych przez serwis kursnakurs.pl podczas dokonywania wpłaty. Jeśli w ciągu 30 dni zamówiona usługa nie zostanie opłacona, zamówienie zostanie anulowane.
  5. Serwis kursnakurs.pl wystawia fakturę tytułem świadczonej usługi. Serwis kursnakurs.pl wystawia fakturę w ciągu 2 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty. Faktura może być wystawiona w jeden ze wskazanych sposobów:
   1. faktura papierowa, wysyłana na zamówienie i koszt Użytkownika,
   2. faktura do pobrania w formacie PDF, przesyłana mailem.
  1. Po wniesieniu opłaty za świadczenie Usługi, Użytkownik nie może żądać zwrotu zapłaconej kwoty.
    
 1. REZYGNACJA Z USŁUG I USUNIĘCIE KONTA W SERWISIE KURSNAKURS.PL
  1. Serwis kursnakurs.pl może odmówić rejestracji Użytkownikowi bądź usunąć z serwera bez podania przyczyn jego Konto, jeśli:
   1. cel rejestracji jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania serwisu,
   2. działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
   3. Użytkownik w sposób szczególnie rażący narusza postanowienia niniejszego regulaminu bądź prawa osób trzecich, w tym innych Użytkowników serwisu.
  1. W przypadkach mniejszej wagi serwis kursnakurs.pl może poprzestać na czasowym zawieszeniu Konta.
  2. Serwis kursnakurs.pl powiadomi Użytkownika o fakcie zawieszenia bądź usunięcia z serwera Konta Użytkownika w dowolny sposób, w szczególności poprzez wysłanie wiadomości e-mail na wskazany adres poczty elektronicznej lub poprzez indywidualną wiadomość prywatną.
  3. Od decyzji o odmowie rejestracji Użytkownika bądź zawieszenia lub trwałego usunięcia Konta Użytkownik może się odwołać w sposób wskazany w informacji o zawieszeniu lub usunięciu Konta. Serwis powinien odnieść się do odwołania Użytkownika w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia odwołania. Jeśli serwis nie udzieli odpowiedzi w ciągu 7 dni przyjmuje się, że decyzja została cofnięta, a pełna funkcjonalność Konta przywrócona. Decyzja odmowna jest ostateczna i odwołanie do serwisu kursnakurs.pl od takiej decyzji nie przysługuje.
  4. Użytkownik może wypowiedzieć umowę w każdym czasie, w takim przypadku powinien skontaktować się z administratorem serwisu kursnakurs.pl korzystając z działu kontakt.
    
 1. REKLAMACJE
  1. Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą świadczenia Usług przez serwis kursnakurs.pl drogą elektroniczną.
  2. Reklamacje należy zgłaszać nie później niż w ciągu 21 dni roboczych, licząc od dnia wystąpienia nieprawidłowości w korzystaniu z Usługi.
  3. Reklamacja powinna zawierać w szczególności:
   1. nazwę ORGANIZATORA, RODZAJ USŁUGI,
   2. termin nieprawidłowego działania Usługi,
   3. termin i formę dokonania płatności, jeśli reklamacja dotyczy usługi odpłatnej,
   4. uzasadnienie reklamacji.
  1. Serwis kursnakurs.pl rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej wpływu. Użytkownik zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą elektroniczną, na podany adres e-mail.
  2. Serwis kursnakurs.pl nie ponosi odpowiedzialności za błędy, opóźnienia i inne utrudnienia w funkcjonowaniu serwisu powstałe wskutek działania siły wyższej oraz innych osób, w tym podmiotu zajmującego się obsługą płatności.
 1. ROLA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ SERWISU KURSNAKURS.PL
  1. Serwis kursnakurs.pl l nie jest stroną zobowiązań powstałych pomiędzy ORGANIZATOREM i Użytkownikami serwisu.
  2. Serwis kursnakurs.pl nie odpowiada w żaden sposób za skutki wykonania bądź niewykonania oferowanego przez ORGANIZATORA KURSU, jak również za wszelkie działania lub zaniechania Użytkowników i ORGANIZATORÓW.
  3. kursnakurs.pl, nie mając żadnej możliwości czuwania nad przebiegiem realizacji KURSU, nie odpowiada za działania ORGANIZATORÓW, w szczególności za jakość realizacji oraz za wypłacalność stron.
  4. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania Użytkowników. W szczególności Serwis nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych bądź praw autorskich osób trzecich przez Użytkowników. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania osób trzecich podjętych pod wpływem opinii i komentarzy rozpowszechnianych w serwisie.
  5. Użytkownikom serwisu kursnakurs.pl nie przysługują wobec Agencji Marketingowo-Wydawniczej Za Siedmioma Górami Marta Majdzik roszczenia z tytułu przerw w działaniu serwisu.
  6. Serwis kursnakurs.pl nie odpowiada za błędy w Opisie oferty czy też nierzetelne informacje na jej temat.
  7. Serwis nie odpowiada za błędnie usunięte lub zablokowane Oferty lub Konta Użytkowników.
 1. PRZEPISY KOŃCOWE
  1. Serwis zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. O każdej zmianie organizator powiadomi Użytkowników co najmniej na 14 dni przed wejściem jej w życie.
  2. Powiadomienie o zmianie treści Regulaminu może nastąpić w szczególności poprzez stosowną informację w serwisie przy logowaniu lub na wskazany adres poczty elektronicznej.
  3. Odmowa wyrażenia zgody na zmianę treści Regulaminu oznacza rezygnację z uczestnictwa w serwisie.


Zapoznałam(em) się z regulaminem i akceptuję jego warunki:


NEWSLETTER

Podaj adres e-mail aby otrzymywać newslettera!


REKLAMA

REKLAMA GOOGLE

KURS NA KURS

ul. Felicjanek 19/3
31-103 Krakówstrona główna | kursy | artykuły | wydarzenia | czytelnia | partnerzy | zespół | kontakt
© 2010 KURS NA KURS | Design by MANTO